In de uitzending ‘Kerk in Delft’ 12 april

Zaterdag wordt tussen 12 en 13 uur op Stadsradio Delft  in de studio van  ’Kerk in Delft’ gesproken met twee koorleden, de heren  Joop Bakker en Koos van der Horst over het schola-project van de Oud-katholieke parochie in Delft:  Gregoriaanse muziek dus.

Het paasoratorium ‘als de graankorrel niet sterft’ wordt ook besproken. Met Sonja Nowee. Het is de laatste keer dat het oratorium wordt uitgevoerd.

Jan Lamberts verzorgt de Gedachte van de week.

De presentatie is in handen van Jan Lamberts en Robin Voorn. Samenstelling en muziekkeuze: Rene Strengholt en Nanda Mol.

De uitzending wordt herhaald op zondagavond, tussen 20 en 21 uur.

Reageren? Mail info@kerkendelft.nl of twitter @RaadKerkenDelft

Cantatevesper Oude Kerk 1 juni

In een van de mooiste kerken van Delft, de Oude Kerk, worden sinds 2000 vespers georganiseerd waarin de cantates van Bach worden uitgevoerd. Johan Sebastian Bach schreef er vele, voor elke zondag van het kerkelijk jaar, naast Passies voor kerkelijke hoogtijdagen. Vijf maal per jaar wordt op zondagavond een cantate uitgevoerd behorend bij de betreffende zondag.e organisatie is in handen van een klein comité van de Hofkerk Delft i.s. de Raad van Kerken Delft. De Hervormde gemeente stelt de Oude Kerk gratis ter beschikking, muziek en zang wordt verzorgd door professionals, hetzij dat zij nog op het conservatorium zitten, hetzij dat zij al zijn afgestudeerd. Organisten uit Delft en omstreken werken aan deze vespers mee. De vespers worden onder leiding van dirigent Mark Tempelaars uitgevoerd. Deze cantatevespers zijn bestemd voor een breed publiek, dus voor ieder die van de muziek van Bach houdt. De zondag voor kerst is er een vesper in Engelse stijl met kerstliederen, koorzang en samenzang.

Het betreft hier geen concerten, maar kerkdiensten, al is er tijdens de dienst geen collecte en geen preek. Wel zijn er lezingen uit de Heilige Schrift. Daarbij wordt het Luthers Rooster gehanteerd (zoals in de tijd van Bach ook gebeurde). De toegang is gratis; er is een deurcollecte na afloop ter bestrijding van de kosten.

Aan de diensten met cantate zijn hoge kosten verbonden. Ondanks vele giften dekt de collecte na afloop van de dienst slechts de helft van de uitgaven. Derhalve doet de Oude Kerk een dringend beroep op de bezoekers om bij de uitgangscollecte actief bij te dragen (richtbedrag € 7,50 p.p.) aan de bestrijding van de onkosten.

Op zondag 1 juni is er weer een cantatevesper, aanvang 19.00 uur, kerk open vanaf 18.30 uur.  Op het programma staat BWV 183 “Sie werden euch in den Bann tun”. BWV 183 is geschreven voor de zondag na Hemelvaart. 

Sopraan: Djoke Winkler Prins, alt: Jan Kullmann, tenor Roy Mahendratha, bas Peter Scheele. Op het orgel: Christo Lelie. Dirigent zoals altijd is Mark Tempelaars. Met het Oude Kerk Bach ensemble en koor. Voorganger is ds Peter Wilbrink.

In de uitzending ‘Kerk in Delft’ 5 april

Zaterdag wordt tussen 12 en 13 uur op Stadsradio Delft  in de studio van  ‘Kerk in Delft’ gesproken met de nieuwe predikant van de Hervormde Kerk Delft, ds. A. Vroomans.  Op zondag 6 april is om 10.00 uur in de Oude Kerk zijn bevestigings-‐ en intrededienst .Ds. Vroomans is op zaterdag op de radio om zich voor te stellen aan de luisteraars in  Delft.

Wim van Leeuwen, voorzitter van de Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft,is in de studio. Hij praat over de activiteiten van deze stichting die inmiddels al weer 10 jaar bestaat.

De kersverse ds. Vroomans verzorgt de Gedachte van de week.

De presentatie is in handen van Jan Lamberts. Samenstelling en muziekkeuze: Jan Lamberts en Nanda Mol,  de techniek wordt verzorgd door Kees Jonker.

De uitzending wordt herhaald op zondagavond, tussen 20 en 21 uur.

Reageren? Mail info@kerkendelft.nl of twitter @RaadKerkenDelft

Pastoraat in zorginstellingen zoekt versterking

De Commissie Pastoraat in Zorginstellingen Delft e.o. (CPZ) is een commissie van de Raad van Kerken Delft. De commissie heeft verschillende doelstellingen. Naast het stimuleren van het pastoraat in en door zorginstellingen en de bewaking van de kwaliteit van dit pastoraat, is zij gesprekspartner namens de kerken bij de contacten met de zorginstellingen in Delft en omstreken. Deze zorginstellingen zijn: het Reinier de Graaf Gasthuis, Pieter van Foreest groep, en GGZ Delfland. Tenslotte fungeert het CPZ als klankbord voor de geestelijke verzorgers.

De Commissie Pastoraat in Zorginstellingen is op zoek naar een voorzitter, een secretaris en leden om de (kwaliteit van de) pastorale zorg in de zorginstellingen te stimuleren en te waarborgen. Kent u iemand die u hiervoor geschikt is en affiniteit heeft met de doelstellingen , of wilt u verdere informatie, dan kunt u contact opnemen met de interim-voorzitter, dhr. J.J.P. de Goede j.degoede@ibfd.org of met interim-secretaris Marijke Mahieu marijkemahieu@hetnet.nl

De commissie vergadert 3 – 5 maal per jaar, van 19.30 uur tot ongeveer 22.00 uur, in een van de gebouwen van het Reinier de Graafgasthuis te Delft of in een van de andere Delftse zorginstellingen.

Profiel voorzitter Commissie Pastoraat in Zorginstellingen (CPZ)

Hij of zij die de functie van voorzitter CPZ bekleedt, dient over volgende eigenschappen te beschikken:

 • Verbondenheid met de christelijke kerk en de verantwoordelijkheden van de kerk voor de geestelijke verzorging binnen de zorginstellingen
 • Bestuurlijke ervaring
 • Sterke communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling
 • Een open en oecumenische levenshouding
 • Affiniteit met de gezondheidszorg in de Delftse en omstreken

De taken van de voorzitter kunnen als volgt worden aangeduid:

 • Voorzitten van de vergaderingen
 • Coördineren agenda voor de vergaderingen
 • motiveren deelnemers/deelneemsters aan het werk van de Commissie
 • Extern vertegenwoordigen van de Commissie (veelal samen met andere leden van de Commissie).

 

Profielschets secretaris Commissie Pastoraat in Zorginstellingen (CPZ):

Hij of zij die de functie van secretaris wil bekleden, dient over de volgende eigenschappen te beschikken:

 • Zorgvuldigheid en accuratesse
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Vertrouwdheid met moderne media (internet, wordprocessing )
 • Verbondenheid met de christelijke kerk.

De taken van de secretaris kunnen als volgt worden aangeduid:

 • Opstellen van de agenda, in overleg met de voorzitter.
 • Notuleren en uitwerken van de notulen van de vergadering.
 • Verzenden van de stukken aan de leden, per e-mail.
 • Typen van brieven.
 • Samenstellen van een jaarverslag, eenmaal per twee jaar, het drukken van het jaarverslag en het verzenden hiervan.
 • Eenmaal per twee jaar het voornamelijk administratief helpen organiseren van een openbare middag/avond en het verzorgen van de uitnodigingen hiervan.
 • Beheren van de kas.

Voorlichtingsbijeenkomst voor Delftse kerken over Rampenplan

In de afgelopen jaren heeft diverse keren contact met de gemeente Delft plaats gevonden over een mogelijke bijdrage van religieuze en levensbeschouwelijke instellingen ingeval van een ramp of crisis. Enkele van de Delftse kerken staan sindsdien op de rol om in geval van een dergelijke situatie een bijdrage te leveren. Uit reacties in de afgelopen tijd blijkt dat er vragen leven over de verwachte en de mogelijke bijdrage van de kerken.

Deze vragen hebben betrekking op het beschikbaar stellen van tijdelijke ruimte (gebouw) maar ook over de opvang van personen (pastorale en psychosociale hulp).

De Raad is van mening dat het belangrijk is om alle kerken te informeren over dit onderwerp. Om die reden belegt de Raad een bijeenkomst op donderdag-avond 1 mei a.s. van 20:00 – 21:30 uur in een zaal van de Hofkerk, Cort van der Lindenstraat 1, 2613 WP Delft. Inloop met koffie en thee vanaf 19:30 uur. Tijdens deze bijeenkomst zal de heer M. Kaiser, Adviseur Crisisbeheersing en Veiligheid van de gemeente Delft, een toelichting geven over het beleid en de aanpak in voorkomende situaties en uw vragen beantwoorden.

De Raad stelt het zeer op prijs als elk kerkgenootschap vertegenwoordigd is, en vertegenwoordigers van wijkgemeenten en locaties uitnodigt. Elk kerkgebouw en elke geloofsgemeenschap kan een rol hebben in het Rampenplan. Deelname is zowel interessant voor mensen met verantwoordelijkheden op het gebied van gebouwbeheer (bestuurders, kosters) als pastorale ondersteuning (pastores).

Contactpersoon namens de Raad voor dit onderwerp is de heer Jasper van der Kooij, 015-2611757, jasper@vdkooij.org . Wilt u hem laten weten wie er komt, en namens welke kerk?