4e uitdeelpunt Voedselbank van start

Zoals al eerder op deze website gemeld krijft de Voedselbank Delft er een uitgiftepunt bij. Vanaf donderdag 6 juni heeft de Voedselbank Delft wordt gestart met het uitdelen van voedselpakketten in de Vierhovenkerk aan de Obrechtstraat 50 in Delft. Vanaf deze datum zijn cliënten van de Voedselbank  uit deze buurt van harte welkom om daar hun voedselpakket op te halen op donderdagen tussen 14.45 uur en 16.00 uur. Alle betrokken cliënten zijn hierover persoonlijk geïnformeerd met een brief.

Het starten van een nieuw extra uitdeelpunt was nodig vanwege de toenemende drukte op de bestaande uitdeelpunten, m.n. in de Adelbertkerk en de Immanuelkerk.

 

Nieuw kerkkoor in Delft

In Delft start een nieuw koor dat verbonden is aan de Oud-Katholieke parochie aan het Bagijnhof te Delft. Alle stemgroepen zijn welkom (sopraan, alt, tenor of bas). U hoeft geen zangervaring te hebben om lid te worden van dit koor. Er wordt wekelijks gerepeteerd op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Het is de bedoeling dat het koor maandelijks medewerking gaat verlenen aan de vieringen op het Bagijnhof, waarvoor geestelijk Nederlands repertoire ingestudeerd zal worden. Tevens worden de vieringen opgeluisterd met meerstemmige koorwerken. Ook zullen op termijn kleine concerten door het koor verzorgd worden in het mooie oud-katholieke kerkje.
De repetities worden geleid door Petra Weijers, zangpedagoge. Als lid van dit koor bent u dan ook verzekerd van veel aandacht voor zang- en stemvorming zodat u veel leert over een goed en ontspannen stemgebruik. Uiteraard staat het plezier in het samen zingen en instuderen van een breed en veelzijdig repertoire centraal. Lid zijn van dit koor kost u niets, maar levert u vast veel zangplezier op! Wel wordt een bijdrage in de ‘koffie-/theepot’ gevraagd.
De repetities starten met ingang van dinsdag 4 juni a.s., Bagijnhof 21 te Delft, 20.00 uur.Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Robin Voorn (robinvoorn@gmail.com).

Maquette grafkelder Nieuwe Kerk Delft

In de Nieuwe Kerk van Delft  staat namelijk een prachtige maquette van de koninklijke grafkelders. Deze maquette, van bijna drie meter lang, is gemaakt door historicus Willem Ruizendaal en geeft een goed overzicht van de indeling van de grafkelders.
Te zien is de opengewerkte vloer van het koor en de kooromgang van de Nieuwe Kerk, met daaronder de grote toegangstrap, het voorportaal en de twee kelders. Daarmee vervangt de maquette de plattegrond die tot op heden informatie gaf over de indeling van de grafkelders.

 

Het verhaal achter de beelden van heiligen in de Bonifatiuskerk  (Rijswijk)

De Bonifatiuskerk herbergt beelden en afbeeldingen van bekende en minder bekende heiligen. Weten we eigenlijk wel welke heiligen we in huis hebben? Is bijvoorbeeld het beeld dat wij aan onze patroonheilige toeschrijven echt wel Bonifatius? Er ontbreken allerlei kenmerken….. En de geschilderde heiligen boven de banken in het middenschip: welk verhaal vertellen zij?

De Stichting Vrienden van de Bonifatiuskerk leek het een aardig idee om hierover meer te weten te komen. De Jezuïet pater Dries van den Akker uit Delft is een deskundige op het gebied van heiligenbeelden. Wij hebben hem uitgenodigd om op woensdag 5 juni – de feestdag van de heilige Bonifatius – om 16.00 uur naar de kerk te komen. Hij maakt dan met ons een rondgang en vertelt het verhaal achter de beelden en afbeeldingen in onze mooie kerk.

Pater Van den Akker interesseert zich al vele jaren voor beelden en afbeeldingen van heiligen in kerken. Hij heeft een uitgebreid fotoarchief. Voor de Maria van Jessekerk in Delft heeft hij de 131 heiligenbeelden in een boek beschreven.

Het verhaal achter de beelden en afbeeldingen in de Bonifatiuskerk. Het belooft een boeiende rondgang te worden. Onze mooie kerk komt zo nóg meer tot leven. De Stichting Vrienden van de Bonifatiuskerk nodigt graag haar leden voor deze bijeenkomst uit. Na afloop van de rondleiding staat een drankje klaar in de Lucaszaal van de pastorie. Ook andere belangstellenden zijn op deze bijeenkomst van harte welkom.

Pater Dries van den Akker S.J. geeft op 5 juni om 16:00 uur tekst en uitleg.

Uitnodiging Hugo de Grootlezing

Dit jaar bestaat de Raad van Kerken in Delft 50 jaar. Zij wil dit  vieren met een symposium over het belang van zin en samenhang in stad en land.
Deel je niets met elkaar, dan heb je ook weinig aan elkaar. Laat staan dat je om elkaar geeft en voor elkaar zorgt. De wereldberoemde Delftenaar uit de 16e eeuw, Hugo de Groot, wist al dat een samenleving zonder cement vroeg of laat uiteen zal vallen. Met het teloorgaan van de traditionele zuilen groeit de behoefte aan een bezielend verband.
In de Hugo de Grootlezing van 2013 hoopt prof. dr. Micha de Winter een stap te zetten in de richting van meer gezamenlijkheid: ‘Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding, de maatschappij als opvoeder’.
In de discussies over een nieuwe nationale identiteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid, respect en solidariteit duikt telkens weer het begrip burgerschap op.
Dat inspireerde de Raad tot het initiatief ‘Delft CC’ (Delft Civil City). Na de lezing willen we in een forum op zoek gaan naar het verbindende verhaal over het waarom, waartoe en hoe van samenwerking op het gebied van jeugd en jongeren (educatie, welzijn, sport, cultuur, levensbeschouwing).
De Raad stelt het bijzonder op prijs om u op vrijdag 21 juni om 20.00 uur in het gebouw van het Apostolisch Genootschap te begroeten aan de Van Adrichemstraat 277 te Delft. De zaal is open vanaf 19.30 uur.
Na afloop is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen onder het genot van een hapje en een drankje.

Spreker: prof. dr. Micha de Winter
Thema: Burgerschap en de zin van samenhang
Datum: vrijdag 21 juni 2013 om 20.00 uur
Plaats: gebouw Apostolisch Genootschap, Van Adrichemstraat 277 Delft

Project ‘Delft CC’ (Delft Civil City)
In 2005 hield prof. dr. Micha de Winter in het Delftse Kruithuis een inspirerend betoog ‘It takes a village to raise a child’ ten overstaan van vertegenwoordigers uit Delftse organisaties die met jongeren werken. Er is sinds die tijd veel gebeurd.

Het ‘twee-in-één-beleid van de rijksoverheid van  decentraliseren én bezuinigen noopt de gemeente Delft nog meer om het heft in eigen hand te nemen. Meer en meer groeit het besef van urgentie nu door het verdwijnen van sociale verbanden de bevolking Nederland steeds minder een samenleving is. Sociale verbanden spreken niet meer vanzelf. Van een ‘wij-gevoel’ lijkt nauwelijks nog sprake. De zogenaamde grote verhalen hebben hun  zeggingskracht verloren en bieden nog maar aan weinigen houvast. Verhalen die vertellen wie je bent, wat je te doen hebt en waarvan je moet afblijven. In de bonte verscheidenheid van onze bevolking zijn gedeelde waarden en normen moeilijk te vinden.Het veelgehoorde ‘respect’ betekent in feite niet meer dan ‘Laat me met rust en bemoei je met je eigen zaken’. De Delftse Raad van Kerken, aangesloten leden en anderen stellen zich teweer tegen deze ontwikkeling.

toelichting bezoekers Hugo de Grootlezing