bijeenkomst Pact tegen Armoede

Op 1 september is er een Pactbijeenkomst, in de Vleugel, die mede in het teken staat van de campagne Elke Delftenaar telt (voorheen Week tegen de armoede). In de Stadskrant van 26 augustus zal een special van 4 pagina’s verschijnen over de campagne Als
elke Delftenaar telt. Daarna wordt er iedere 14 dagen een pagina aan gewijd. Tijdens de bijeenkomst van 1 september wordt nader ingegaan op de activiteiten en de communicatie hierover. Meer informatie: Hans Vlaanderen, Senior beleidsadviseur inkomen Gemeente Delft, 015-2195332.

Minisymposium Pact tegen Armoede

Minisymposium Pact tegen Armoede: Elke Deltenaar telt

Dit symposium wordt georganiseerd vanuit het Pact tegen armoede en vormt onderdeel van de activiteiten die dit najaar worden georganiseerd onder de noemer Elke Delftenaar telt.Tijdens het Symposium worden de mogelijkheden onderzocht voor een anti-armoede aanpakwaarbij de armsten daadwerkelijk bereikt worden en zelf een actieve rol kunnen spelen.Trefwoorden: Contact, ontmoeting, gelijkwaardigheid, iedereen telt mee, empowerment, iedereenheeft talenten. Er zal speciale aandacht zijn voor Delftenaren die al generaties lang te maken hebbenmet armoede. Dit omdat we zien dat met name zij tot nu toe niet volwaardig kunnen meedoen inonze samenleving en dat de huidige voorzieningen onvoldoende bij hen aansluiten.Het Minisymposium vindt plaats op woensdag 7 september in De Adelbertkerk , Minervaweg 7, van13.00 tot 17.00 uur. Opgeven bij: Hans Vlaanderen, hvlaanderen@delft.nl, 015 2195332.

Programma:

13.00: inloop met koffie

13.15: opening door wethouder Saskia Bolten

13.25: inleiding door Henri van Rijn, coördinator van Fonto: “Ook de armste telt mee; over wie hebben we het dan?”

14.05: Anneke van Elderen, diaconaal opbouwwerker, vertelt over de ervaringen met het Annahuisin Breda

14.40: pauze met koffie en thee

15.00: mogelijkheden bespreken in werkgroepen. De volgende thema’s komen aan de orde: hoe komen we in gesprek met de armste Delftenaren? Hoe kunnen we hen activeren? Zouden we bijvoorbeeld zelfhulp(groepen) kunnen starten? Hoe kunnen we het te starten Inloophuis in Delft hiervoor benutten?

15.45: terugkoppeling, vervolgbepaling – wat gaan we doen, hoe gaan we dat aanpakken?

afsluiting

16.15: netwerkborrel

17.00: einde

Het is de bedoeling om deze middag met concrete ideeën en voorstellen aan de slag te gaan.

Schuldhulp loont

Schuldhulp loont:  Verhouding kosten-baten zijn positief voor gemeenten.

Elke euro die gemeenten besteden aan schuldhulpverlening, leidt tot gemiddeld twee euro aankostenbesparing op andere plekken. Dat is de heldere conclusie van het onderzoek Schuldhulploont! door de Hogeschool Utrecht en Regioplan. Onderzocht werd de verhouding tussen de kosten en de baten van schuldhulpverlening. Interessant in het licht van de gedwongen bezuinigingen van veel gemeenten in deze periode. Overduidelijk blijkt dat door het uitvoeren van schuldhulp-verlening, gemeenten hoge kosten voorkomen op andere terreinen. Nog los gezien van veel sociaa lleed bij haar cliënten van de sociale dienst. In de allereerste plaats verdient de gemeente de investering aan schuldhulp direct terug door een verkorting en vermindering van het aantal bijstands- en ww-uitkeringen. Daarnaast besparen de onderzochte gemeenten belangrijke kosten aan huisuitzettingen, dakloosheid en maatschappelijk werk. De besparingen komen voor ruim de helft direct ten goede aan de gemeentebegroting. Daarnaast profiteren woningcorporaties en UWV .Interessante constatering in het onderzoek is, dat door tijdig ingrijpen bij het ontstaan van schuld er een escalatie van de situatie wordt voorkomen en schuldenaren veel sneller weer hun situatie onder controle hebben. Het onderzoek Schuldhulp loont! bevestigt de resultaten van een onderzoek door Oikos in 2009 naar de activiteiten van het IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg) in Lelystad. Het volledige rapport Schuldhulp loont!, met cijfers, conclusies, plan van aanpak en verantwoording kunt u downloaden op www.regioplan.nl . Het is te vinden onder de knop publicaties.

Estafettekerk

Op zaterdag 30 juli van 9 tot 17 uur en op zondag 31 juli van 12 tot 17 uur is de Maria van Jessekerk aan de Burgwal gratis toegankelijk voor publiek. De kerk doet mee aan de Nationale Monumentenestafette, ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Open Monumentendag. Dit is een estafette gedurende 25 weken voorafgaand aan de Open Monumentendag. Op zaterdag zijn er van 10 -12 uur en van 14- 16 uur rondleidingen, op zondag van 14-16 uur. Op zaterdag kan men om 15 uur samen zingen.