Gebed (in coronatijd)

Barmhartige God en Vader, schepper van hemel en aarde,
Uw Naam prijzen wij, U loven wij.
Niets kan ons scheiden van uw liefde
die wij ontvangen hebben in en door Jezus Christus uw Zoon.
Weerloos waagde onze Heer zich in het leven en Hij overwon.

Virussen van ziekte en verderf, corona en racisme, haat en jaloezie
onzichtbare krachten die om zich heen grijpen
Heer, dat ze ons niet in hun macht krijgen en ons leven bepalen.

Want niet ‘corona’ behoren wij toe, maar U.
Niet pijn en verdriet bepalen de richting, maar uw ontferming
Niet de teleurstelling en het vergeefse heersen over ons
maar U die ons verlangen hebt vervuld.

Iedere dag willen wij U begroeten, U danken en bidden.
Danken vanwege al uw zegeningen en grote daden.
Bidden vanwege al het onvolkomene.
Zoveel dat afbreekt en stuk maakt,
dat zich hoog verheft en breed maakt
dat er over heen walst en platdrukt.
Overal het brullen van de beesten
en het getwitter van de geesten
die menen te heersen over leven en dood
en verdeeldheid brengen tussen mensen.

Heer wek in ons de zachtheid, doe ons ijveren voor verbinding.
Dat wij Uw Naam niet verloochenen door wat wij doen en laten.

Naast het kind op de schouders, het kind in de mijnen
Naast het water vol vrolijke kikkers, het water met olie bedekt
Naast het kleurrijke samenleven, de racistische heerschappij
Naast het onbezorgde leven, het angstaanjagende virus.

Heer wek in ons de zachtheid, doe ons ijveren voor verbinding.
Dat wij Uw Naam niet verloochenen door wat wij doen en laten.

Naast het verliefde stel, de treurige rouwstoet van maximaal dertig
Naast de verbouwde kamer, de verbouwde verhoudingen
Naast het secure en nauwlettende, het achteloze en nonchalante
Naast het geborgene, het te kijk gezette.

Heer wek in ons de zachtheid, doe ons ijveren voor verbinding.
Dat wij Uw Naam niet verloochenen door wat wij doen en laten.

Amen

Tekst: ds. Marco Visser, Protestantse Gemeente Delft

juni 2020

Pinkstervuur 2020

Ds. Tina Geels, predikant van Vrijzinnig Delft, reikte ons deze woorden aan:

Soms slaat me de angst om het hart: hoe kwetsbaar zijn we niet en wanneer gaan we elkaar weer helemaal terugzien, ook als geloofsgemeenschap? Hoeveel mensen zijn niet in grote zorgen gekomen, financieel maar ook geestelijk en emotioneel. Onverwacht en met zoveel kracht heeft corona ons allemaal getroffen.

Tegelijk ben ik ervan overtuigd dat we veel nieuwe spirit aan het mobiliseren zijn. Zo dubbel voelt het: onzeker en tegelijk vol hoop en vertrouwen op een nieuw begin. Juist nu we het Pinksterfeest gaan vieren.

Verhaal van Samen
Opnieuw raak ik ervan overtuigd dat we de bedding van een verhaal van hoop keihard hebben voor ons nieuwe, grote verhaal van Samen. Om te voorkomen dat Samen straks wegspoelt als een dun laagje vernis als alles misschien weer gewoon lijkt te zijn … Een verhaal van hoop en geloof in een zinvolle toekomst, dat haaks staat op heimwee naar hoe het allemaal is geweest, voor corona.
Hoe verlangen we daar niet naar, ikzelf ook.

‘Community’
Want ik mis de glimlach, zomaar even soms. De maaltijd en het gesprek. Digitaal met elkaar zoomen, houdt toch iets van: praten tegen in plaats van praten met elkaar, ondanks alle stoere taal van het nieuwe gewoon. ‘Community’ wil inspireren – ruimte geven aan het werk van de Heilige Geest, Ervaren, aandachtig samen zijn, de stilte ingaan, elkaar zingen. En vooral met elkaar bidden, om steun, vertrouwen en inspiratie. Maar ook elkaar uitdagen in een kritisch gesprek over de dingen van het leven.

Vertrouwen
Pinksteren, het feest van de Geest, raakt mij aan met de woorden van lied 700:

Als de wind die waait met vlagen,
zo verrassend waait de Geest,
soms een storm, met donderslagen,
soms een stem: wees niet bevreesd!
Soms een vlam, een vonk van boven,
soms een haard die laait als vuur,
soms een lamp die uit kan doven,
soms een glans van korte duur…
Soms een wolk die gul wil geven
schaduw op geblakerd land,
soms een zon, die hoogverheven
zindert op het mulle zand;
bron van lachend, levend water,
bedding, beek, rivier, fontein,
stroom van heil- maar even later
opgedroogd en weer woestijn.
Als een woord dat weg wil wijzen,
richting geeft en ruimte biedt,
als een brood, een vast spijze,
soms, soms even – soms ook niet.
Soms, soms lijkt geen wind te waaien,
alles tevergeefs geweest
totdat weer in lichterlaaie
vonkt en vlamt: het vuur de Geest!
(tekst: Andre Troost, mel. Cyril Taylor)

Ik houd van dit lied, zij kruipt met haar speelse melodie onder mijn huid en geeft vertrouwen in
de dingen die gaan komen, hoe dan ook.

Tina Geels (predikant Vrijzinnig Delft)  

30 mei | Gebed voor Pinksteren

Genadige God,

We danken U voor de kracht van Uw Heilige Geest,
We bidden U, geef ons kracht om U meer te dienen.
Heer, kom en zegen ons,
en vul ons met Uw Geest.

We danken U voor de wijsheid van Uw Heilige Geest,
We bidden U, maak ons wijs om Uw wil begrijpen.
Heer, kom en zegen ons,
en vul ons met Uw Geest.

We danken U voor de vrede van Uw Heilige Geest,
We bidden U, vul ons met vertrouwen in Uw liefde, waar U ons ook stuurt.
Heer, kom en zegen ons,
en vul ons met Uw Geest.

We danken U voor de genezing door Uw Heilige Geest,
We bidden U, geef verzoening en heelheid
Waar verdeeldheid is, ziekte en verdriet.
Heer, kom en zegen ons,
en vul ons met Uw Geest.

We danken U voor de gaven van Uw Heilige Geest,
We bidden U, rust ons toe voor het werk dat U ons hebt gegeven.
Heer, kom en zegen ons,
en vul ons met Uw Geest.

We danken U voor de vruchten van Uw Heilige Geest
We bidden U, laat in ons leven zien de liefde van Jezus.
Heer, kom en zegen ons,
en vul ons met Uw Geest.

We danken U voor de adem van Uw Heilige Geest,
Aan ons gegeven door de Opgestane Heer.
We bidden U, bewaar Uw kerk in de vreugde van het eeuwige leven.
Heer, kom en zegen ons,
en vul ons met Uw Geest.

Genadige God,
U zond Uw Heilige Geest op Uw Messias, bij de Jordaan,
En op Uw discipelen in de bovenzaal.
In Uw genade, vul ons met Uw Geest,
Hoor ons gebed,
En maak ons één van hart en gedachten,
Om U te dienen met vreugde, voor altijd
Amen

[Bron: Church of England, Common Worship; vert.: Barbara Lamain, predikant van de PKN-gemeente ’t Woudt-Den Hoorn]

Vanaf 2 juni | Jessehof weer gedeeltelijk open

‘Een gesloten inloophuis: een grotere tegenstelling bestaat er niet’. Dat was de noodkreet van de coördinator van de Jessehof. Maar snel is – samen met de vrijwilligers – gezocht naar mogelijkheden om in verbinding te komen met de bezoekers. Via telefoon en sociale media zijn toch contacten onderhouden. Met Pasen hebben veel bezoekers een paaspakket thuis bezorgd gekregen.
Vanaf half april werd bemerkt dat het de bezoekers steeds moeilijker viel om alleen thuis te zijn. Als tussenvorm is er een koffieloket bij de deur gemaakt. Een koffie-to-go, en tegelijkertijd een mooie gelegenheid om de coördinator even te spreken als er problemen waren.
In mei is al nagedacht over hernieuwde opening. Om de 1,5 meter afstand te houden, kunnen maximaal 15 mensen binnen zitten. Om die reden gaat er gewerkt worden in shifts. In de ochtend van 10-11.15 uur en van 11.45– 13.00 uur. In de middag van 14.00 – 15.15 uur en van 15.45 – 17.00 uur. In de ‘pauze’-tijd wordt er extra schoongemaakt.
Zo is dus vanaf 2 juni de Jessehof weer open op de volgende dagen en tijden:
maandagmiddag van 14.00 – 17.00 uur (2 shifts),
dinsdagochtend van 10.00 -13.00 uur (2 shifts),
donderdagochtend van 10.00 -13.00 uur (2 shifts) en
zaterdagochtend van 10.00 – 13.00 uur (ook in 2 shifts).
Er wordt gewerkt volgens een strikt PROTOCOL. Raadpleeg dit op Jessehof open