Organisatie

De Raad van Kerken Delft is een overleg van christelijke kerken, gericht op afstemming en samenwerking.  Vanuit een christelijke inspiratie bevordert de Raad van Kerken Delft:

  1. de oecumenische en interkerkelijke dialoog, waarbij het niet alleen gaat om de dialoog tussen de lid-kerken onderling maar ook van de lid-kerken met kerken en geloofsgemeenschappen die geen lid van de Raad zijn;
  2. de gezamenlijke dienst van de kerken aan de samenleving, waarbij het erom gaat een bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen in de samenleving, vanuit een christelijke benadering.

Zowel theologische als maatschappelijke vragen staan op zijn agenda. Veel van het werk van de Raad wordt gedaan door commissies, waarin deskundigen vanuit de kerken van de Raad en daarbuiten participeren. Uitgangspunt is samenwerken waar kan. De website geeft een overzicht van de activiteiten van Delftse kerken, in samenwerking of solo. De Raad onderhoudt relaties met vele kerken en met de oecumenische beweging in Nederland, maar ook met vertegenwoordigers van andere religies, met overheden, politieke partijen en  maatschappelijke organisaties.

Financiële bijdrage

Voor wie de oecumene wil steunen, bestaat de mogelijkheid het werk van de Raad van Kerken Delft te steunen door een financiële bijdrage over te maken op gironummer NL33 INGB 0001 9424 33  t.n.v. Contactraad van Kerken Delft1.  Bij voorbaat veel dank!

1De officiële naam is al sinds 1963 Contactraad van Kerken Delft. Op internet noemen wij onszelf Raad van Kerken Delft, omdat ‘Raad van Kerken’ een bredere bekendheid geniet.